Het recht op inzage in uw persoonsgegevens

U mag ons vragen om aan te geven of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja welke persoonsgegevens dat zijn, van wie of welke instantie wij die gegevens hebben verkregen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Wanneer dit het geval is zullen wij u uitleg hierover geven en een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken. Dit zal schriftelijk (analoog) of digitaal gebeuren. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt kunnen wij u op basis van de administratieve kosten u om een redelijke vergoeding vragen (artikel 15 lid 3 AVG).

Een verzoek tot inzage dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt ons hiervoor een brief sturen. Dat kan zowel per post als per mail. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Als u geen gebruik maakt van het formulier dient u er wel voor te zorgen dat alle gegevens/ stukken die nodig zijn voor een volledig verzoek tot inzage in uw brief staan/ als bijlage worden toegevoegd.

Klik hier voor het Inzageformulier

Voordat wij u een inzage geven in uw persoonsgegevens dienen wij eerst uw identiteit vast te stellen. Dit doen wij aan de hand van een identiteitsbewijs.

Wij zullen u, na het ontvangen van uw verzoek, uitnodigen om langs te komen zodat één van onze medewerkers uw identiteit kan verifiëren. Wij zullen een kopie maken van uw identiteitsbewijs die daarvoor eerst in een speciale hoes zal worden gestoken waarbij uw BSN nummer alsook uw foto zal zijn afgeschermd. Op de kopie zal worden vermeld met welk doel de kopie is verkregen. Op deze manier waken wij ervoor dat alleen u (dan wel de persoon die u hiertoe heeft gemachtigd dan wel de persoon die formeel bij wet als uw vertegenwoordiger is aangesteld), uw persoonsgegevens kan inzien/ krijgt en de persoonsgegevens die nodig zijn om deze inzage te verkrijgen eveneens beschermd zijn.

Binnen 1 maand nadat wij uw verzoek (compleet) hebben ontvangen én wij uw identiteit (en of die van een andere verzoeker) hebben kunnen verifiëren, voorzien wij u van een antwoord. Als dit niet lukt kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 2 maanden.

Het is mogelijk dat wij u geen inzage verstrekken in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Wij zullen u dan berichten waarom wij dat niet doen.

Uw verzoek kan om meerdere redenen worden afgewezen bijvoorbeeld omdat:

- wij uw identiteit niet kunnen verifiëren;

- de identiteit van degene die het inzageverzoek namens u doet niet kunnen verifiëren;

- het inzageverzoek niet volledig door ons is ontvangen

- er sprake is van een herhaald (identiek) verzoek binnen een periode van 3 maanden;

- het voldoen aan uw verzoek onredelijk belastend is voor onze organisatie.